Rivne Oblast | Postal Codes | Area Codes


Postal Codes in Rivne Oblast

Postal CodeCityAdministrative RegionCountry Or RegionCity PopulationTimezoneTimeUTC
11002OlevskZhytomyr OblastUkraineEastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33000RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33001RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33002RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33003RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33004RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33005RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33006RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33007RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33008RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33009RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33010RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33011RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33012RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33013RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33014RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33015RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33016RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33017RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33018RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33019RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33020RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33021RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33022RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33023RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33024RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33025RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33026RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33027RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33028RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33029RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
33030RivneRivne OblastUkraine255,106Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
34000Zarichne, Rivne OblastRivne OblastUkraine6,671Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
34001Zarichne, Rivne OblastRivne OblastUkraine6,671Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
34002Zarichne, Rivne OblastRivne OblastUkraine6,671Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
34100DubrovytsiaRivne OblastUkraine9,285Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
34101DubrovytsiaRivne OblastUkraine9,285Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
34102DubrovytsiaRivne OblastUkraine9,285Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
34103DubrovytsiaRivne OblastUkraine9,285Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
34104DubrovytsiaRivne OblastUkraine9,285Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
34105DubrovytsiaRivne OblastUkraine9,285Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
34106DubrovytsiaRivne OblastUkraine9,285Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
34107DubrovytsiaRivne OblastUkraine9,285Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
34108DubrovytsiaRivne OblastUkraine9,285Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
34111Vysotsk, Rivne RaionRivne OblastUkraineEastern European Time7:24 PM MonUTC+02
34142YasynetsRivne OblastUkraineEastern European Time7:24 PM MonUTC+02
34144Kolky, Rivne OblastRivne OblastUkraineEastern European Time7:24 PM MonUTC+02
34146Velyki OzeraRivne OblastUkraineEastern European Time7:24 PM MonUTC+02
34164BerezhnytsiaRivne OblastUkraineEastern European Time7:24 PM MonUTC+02
34200Rokytne, Rivne OblastRivne OblastUkraine11,726Eastern European Time7:24 PM MonUTC+02
Page 1Next