Postal Code 280000

Hoàng Vân | Vietnam

Hoàng Vân is a commune (xã) and village in Hiệp Hòa District, Bắc Giang Province, in northeastern Vietnam.    Wikipedia.org
280000 Detailed Information
Primary City:Hoàng VânAssociated Cities:Hiệp Hòa District |  Lập Thạch District |  Thanh Vân
Timezone:Indochina TimeLocal Time:Sunday 5:17 PM
Lat & Lng:21.29391° / 105.6561°Related Postal Codes:200000220000230000240000250000260000

Business Data for 280000

Businesses in 280000  - Hoàng Vân

Education in 280000 - Hoàng Vân
See more Education in 280000
4.0 
Phú Xuân, Tân Phong, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Thanh Lãng-Tân Phong, Phú Xuân
+84 163 666 0253
Lai Châu

Nearby Hoàng Vân

Other Places for Postal Code 280000

City NamePostal CodesAdministrative RegionCountryPopulation
Hiệp Hòa District280000Bắc Giang ProvinceVietnam210,980 (2003)
Lập Thạch District280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam123,664 (2008)
Thanh Vân230000, 280000Vietnam
Hoàng Vân230000250000, 280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
An Tường280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Bàn Giản280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Bá Hiền280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Bình Dương280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Bình Định280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Bạch Lưu280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Bắc Bình280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Bồ Lý280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Bồ Sao280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Cao Minh280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Cao Phong280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Cao Đại280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Chu Phan280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Chấn Hưng280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Duy Phiên280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Gia Khánh280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Hoàng Hoà280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Hoàng Kim280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Hoàng ĐAn280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Hùng Vương280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Hương Canh280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Hương Sơn280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Hướng Đạo280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Hải Lùu280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Hồ Sơn280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Hồng Châu280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Hồng Phương280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Hội Hợp280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Hợp Châu280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Hợp HòA280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Hợp Lý280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Hợp Thịnh280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Khai Quang280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Kim Hoà280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Kim Long280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Kim Xá280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Liên Bảo280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Liên Châu280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Liên Hoà280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Liên Mạc280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Liễn Sơn280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Lãng Công280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Lý Nhân280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Lũng Hoà280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Minh Quang280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Mê Linh280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Nam Viêm280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Nghĩa Hưng280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Ngoc Thánh280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Nguyệt Đức280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Ngô Quyền280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Ngũ Kiên280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Ngọc Mỹ280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Nhân Đạo280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Như Thụy280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Nhạo Sơn280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Phú Thịnh280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Phú Xuân280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Phú ĐA280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Phúc Thắng 280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Phương Khoan280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Quang Minh280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Quang Sơn280000Tuyên Quang ProvinceVietnam
Quang Yên280000Tuyên Quang ProvinceVietnam
Quất Lưu280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Sơn Lôi280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Sơn Đông280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Tam Hồng280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Tam Hợp280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Tam Phúc280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Tam Quan280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Tam Sơn280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Tam Đảo280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Tam Đồng280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Thae Tang280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Thiện Kế280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Thái Hoà280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Thánh Lang280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Thánh LâM280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Thánh Trù280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Thượng Trưng280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Thạch Đà280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Tiên Lữ280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Tiến Thắng280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Tiến Thịnh280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Tiền Châu280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Tiền Phong280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Triệu Đề280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Trung Hà280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Trung Kiên280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Trung Mỹ280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Trung Nguyên280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Tráng Việt280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Trưng Nhị280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Trưng Trắc280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Tuân Chính280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Tân Cương280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Tân Lập280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Tân Phong280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Tân Tiến280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Tích Sơn280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Tề Lỗ280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Tứ Trưng280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Tứ Yên280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Tử Du280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Tự Lập280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Việt Xuân280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Vân Hội280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Vân Trục280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Vân Xuân280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Văn Khê280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Văn Quán280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Văn Tiến280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Vĩnh Ninh280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Vĩnh Sơn280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Vĩnh Thịnh280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Vĩnh Tường280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Vũ Di280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Vạn Yên280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Xuân Hoà280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Xuân HòA280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Xuân Lôi280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Yên Bình280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Yên Dương280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Yên Lạc280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Yên Lập280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Yên Phương280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Yên Thạch280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Yên Đồng280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Đình Chu280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Đôn Nhân280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Đại Thịnh280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Đại Tự280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Đại Đình280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Đại Đồng280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Đạo Trù280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Đạo Tú280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Đạo Đức280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Định Trung280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Đống ĐA280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Đồng Cương280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Đồng Quế280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Đồng Thịnh280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Đồng Tâm280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Đồng Tĩnh280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Đồng Ích280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam
Đức Bác280000Vĩnh Phúc ProvinceVietnam

Related Postal Codes